Orixe hjelper til med å bekjempe forfalskede varer
Piratkopierte, falske og kopierte produkter selges for over 1,2 billioner dollar årlig. Bedrifter i alle bransjer må sørge for at de kun mottar og bruker den høyeste kvaliteten på komponenter og produkter.
Orixe avdekker skjult forurensning
Et selskaps leverandørkjede bidrar til mer enn 90% av deres miljøavtrykk. Bedrifter må hindre unødvendig forurensning og holde forretningspartnere som skjuler forurensning ansvarlige.
Orixe bekjemper slaveri i leverandørkjeder
Mer enn 40 millioner mennesker er utsatt for slaveri i dag. Bedrifter må sørge for at de ikke bruker slavearbeid i sine forsynings- og produksjonsprosesser.
Previous
Next

Mange av de globale utfordringene vi står overfor i dag stammer fra virksomheters ikke-transparente leverandørkjeder. Etisk ansvarlige selskaper risikerer at forfalskede deler og uetisk oppførsel kommer inn i deres leverandørkjeder. I dag kan ikke-transparante leverandørkjeder effektivt skjule slaveri, korrupsjon og forurensning. Dette kan føre til tap av omdømme og juridiske konsekvenser for ellers ansvarlige bedrifter. På denne måten kan det å ikke ha full kontroll over leverandørkjeden forårsake alvorlig skade for både selskaper, samfunn og planeten. Ny lovgivning, som Åpenhetsloven, er i dag med på å støtte opp under arbeidet med å løse disse problemer, og Orixe hjelper aktivt bedrifter med å overholde disse.

Slaveri

40 mill.

berøres av slaveri verden over

1 of 4

utsatt for slaveri er barn

16 mill.

er knyttet til bedrifters leverandørkjeder

$150 mrd.

årlig profitt av slaveri

Slaveri påvirker mer enn 40 millioner mennesker over hele verden og 1 av 4 av disse er barn. I følge antislavery.org kan omtrent 16 millioner av de som er utsatt for moderne slaveri knyttes direkte til leverandørkjedene til internasjonale virksomheter. Moderne slaveri genererer høyst sannsynlig mer enn 150 milliarder dollar i året, og er mest utbredt i Afrika, etterfulgt av Asia og Stillehavet. Ifølge BDO Australia, er det noen tegn som kan være sigende for om en virksomhet bruker tvangsarbeid i produksjonen. Dette inkluderer ulovlig tilbakeholdelse av lønn, tilbakeholdelse av identitetsdokumenter, overdreven arbeidstid og begrensning av bevegelse, eller overdrevet høye lån som må betales tilbake til arbeidsgiver.

Lange og komplekse leverandørkjeder kan gjøre det vanskelig å se disse tegnene. Bedrifter må kartlegge sine leverandørkjeder så nøyaktig som mulig, for å spore et produkt tilstrekkelig fra opprinnelse til ferdig produkt, for å sikre åpenhet om typen arbeid som brukes i produksjonen. Krav om å arbeidet for slik åpenhet er nedfelt i Åpenhetsloven, noe som betyr at bedrifter i økende grad må arbeide for å redusere sannsynligheten for moderne slaveri. Orixe tilbyr kraftige verktøy for at bedrifter aktivt skal kunne overholde Åpenhetsloven, og skape åpne leverandørkjeder.

Korrupsjon

05%

av den globale BNP er den årlige kostnaden av korrupsjon

$1 trill.

betales årlig i bestikkelser

Korrupsjon anslås å være den største hindringen for sosial og økonomisk utvikling rundt om i verden. Det forvrenger markeder, reduserer økonomisk vekst, ødelegger demokratier og undergraver rettsstater. Kostnaden for korrupsjon er estimert av FN til lik 5% av den globale BNP.

 

Ifølge FN, er den mest direkte og ødeleggende formen for korrupsjon som leverandørkjeder blir møtt med anskaffelsessvindel. Denne formen for svindel kan bidra til at produkter omgår HMS krav, som kan føre til unødvendig forurensning eller at produktet er direkte farlig for forbrukere. I tillegg kan korrupsjon ha indirekte innvirkninger når det gjelder juridisk ansvar, dårlig omdømme, eller et behov for høyt ressurs- og tidsbruk for å løse eventuelle problemer.

Måter selskaper kan motvirke disse problemene på kan være ved nøye selskapsgjennomgang, ved å sette strenge leverandørprinsipper, tilby eller kreve leverandøropplæring om korrupsjon, nøyaktig og ettergående leverandørrevisjon, håndheve spesifikke kontraktsklausuler, etc. Samtidig kan det være vanskelig å føre tilsyn med at disse mekanismene blir utført på riktig måte, særlig i lange komplekse leverandørkjeder, noe som gjør at korrupsjon kan være vanskelig å bekjempe eller utrydde.

Miljøavtrykk

90%

av et selskaps påvirkning på miljøet skyldes leverandørkjeden deres

65-95%

av selskapers totale utslipp er fra leverandørvirksomhet

I følge McKinsey kan opp til 90% av et selskaps miljøpåvirkning være koblet til leverandørkjedene deres. Slike påvirkninger kan inkludere farlig avfall, vannforurensning, tap av biologisk mangfold, avskoging, langsiktig skade på økosystemer, luftforurensning, eller overdrevent energi- og vannforbruk. I en rapport gjort av The Economics nevnes det at når det gjelder CO2 utslipp er leverandørdrift skyld i 65-95% av et selskaps totale utslipp. Å redusere disse utslippene er ikke kun miljvennlig, men kan i mange tilfeller redusere kostnadene forbundet med leverandørkjedene selv. CDP fastlås at leverandører i deres nettverk sparte omkring 14 millarder USD i 2017 på å senke utslipp fordi de brukte mindre penger på bensin, elektrisitet, etc.

Hovedutfordringen med å kutte utslipp i dag er å sørge for at leverandører overholder dette. Noen måter selskaper gjør dette på er ved å bruke bærekraftsscorer for leverandørene sine, slik at de kan velge det mest miljøvennlige produktet dersom det er flere sammenlignbare tilgjengelig. Offentlige utslippsreduksjonsmål, industrisamarbeid og industripriser for miljøvennlig drift er andre metoder som brukes. I tillegg blir ny teknologi, som dataanalyser, AI og blokkjede, mer og mer vanlig for å øke leverandørkjedegjennomsiktighet og kutte utslipp.

Forfalskede varer

3.3%

av alle varer er falske

2.5 milliarder

jobber går tapt på grunn av forfalskning

Forfalskede varer er et problem leverandørkjeder møter som går på tvers av de andre utfordringene nevnt over. I følge OECD er risikoen for at en forbruker kjøper en falsk vare, eller et produkt som er lagt med en falsk komponent, 1 til 20. I 2018 hadde forfalskningsindustrien vokst til å utgjøre 1.2 milliarder USD verdt av varer, og omlag 3,3% av alle varer solgt over hele verden var falske i 2019. Forfalskede varer og komponenter blir feilmerket, og solgt som om de oppfyller krav de ikke gjør. De kan ha blitt produsert med slavearbeid eller med unødvendig forurensende produksjonsprosesser, og det kan være de ikke overholder spesifikke produktkrav, som f.eks. å ha evnen til å bære x kile med vekt, etc. Dette kan være en enorm risiko i mange industrier der tungt maskineri blir brukt, da f.eks. en enkelt falsk del kan gjøre at et helt fly blir utrygt, og konsekvensene med å bruke det kan være katastrofale. I legemiddelindustrien can forfalskninger også ha alvorlige konsekvenser. I Panama i 2006 døde 78 mennesker av hostemedisin, da en av ingrediensene, glyserin, var en feilmerket forfalskning som i virkeligheten var en annen stoff, dietylenglyserol, som kan føre til organsvikt.

Å lage transparente leverandørkjeder og å sørge for at leverandører oppfyller dine krav er hovedmåtene å hindre forfalskede varer på. Ved å sørge for at leverandører er troverdige, og at du kun mottar legitime data på produktene du mottar, kan du hindre falske varer og komponenter fra å komme inn i leverandørkjeden. Både komponenter, varer og leverandører må kunne verifiseres i alle ledd i en transaksjon. Opplæring av leverandører slik at de kan fange opp forfalskninger i tidlige ledd i leverandørkjeden og samarbeid med andre selskaper for å etablere bransjedekkende innsatser mot forfalskning kan også være effektive metoder.

Ta Ansvar med Orixe

AUDIT

AUTOMATISER

Automatiser revisjonsprosessen

OVERSIKT

Bevis autentisitet

VERKTØY

... som hjelper deg og dine leverandører å forbedre dere

Å revidere leverandører reduserer risiko...

Ved å tett følge opp leverandørene dine og sørge for at de overholder dine krav er en av de mest effektive måtene du kan redusere risikoen for uetisk oppførsel i forsyningskjeden din. Sørg for at leverandørene dine har lest og forstått ditt selskaps atferdskodeks og forsøker å overholde denne. Still spørsmål, krev svar og oppfordre leverandører til å være åpne om utfordringene sine. Hjelp leverandørene dine med å overholde dine etiske og miljømessige krav, slik som kravene nedfelt i Åpenhetsloven, diskuter problemer og gi leverandørene dine muligheter for å forbedre seg. 

Å revidere mange leverandører på denne måten, som alle kan være på ulike nivåer når det gjelder miljø- og arbeidskrav, kan være skremmende og uoversiktlig. Orixe Audit modulen kan hjelpe deg og leverandørene dine i denne prosessen. I Orixe Audit modulen finner du støttende verktøy for både deg og dine leverandører, som gir alle muligheter til å forbedre seg. Modulen vil også gjøre revisjonsprosessen mindre tidkrevende for både deg og dine leverandører, og gi deg en full oversikt over din leverandørportefølje og deres evne til å innrette seg etter dine krav.

TRACE

SPORBARHET

Spor komponenter gjennom hele leverandørkjeden

DOKUMENTASJON

Full oversikt over leverandørporteføljen

SIKKERHET

Transaksjonsdata er uforanderlig når den lagres i blokkjeden

Sporbarhet, en effektiv
forsikring...

Ved å skape en leverandørkjede hvor du enkelt kan spore et produkt eller komponent fra opprinnelsespunkt til slutt, så kan du enkelt avdekke uregelmessigheter i kjeden, og sørge for at du ikke mottar forfalskninger eller produkter som ikke overholder kravene du har til produktet selv, eller til arbeidsvilkår eller miljøpåvirkningen til produksjonsprosessen. Gjennomsiktighet avskrekker leverandørene dine fra uetisk oppførsel, siden avvik blir loggført. Dette gjør det enkelt å ansvarliggjøre de rette aktørene dersom problemer skulle oppstå.

 

Orixe Trace er en softwaretjeneste som enkelt lar deg spore produkter, deler og komponenter på en gjennomsiktig måte. Trace sørger for full sporbarhet og gjennomsiktighet gjennom hele leverandørkjeden, og tillater deg å verifisere at varer er legitime og autentiske på hvert eneste punkt i kjeden. Siden originaldokumentasjonen og sertifiseringen blir trygt lagret i blokkjeden, blir introduksjonen av falske varer i leverandørkjeden forhindre, og du kan forsikre deg om at dine leverandører overholder dine krav and standarder.

Hva kan din bedrift gjøre?

KONTAKT OSS I DAG

Interessert i Orixe Audit?

Klikk på knappen nedenfor for å avtale en gratis konsultasjon med oss for mer informasjon om modulen, hvordan du begynner å bruke den og hvordan Audit kan tilpasses din virksomhet.