Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 innebærer at større norske bedrifter er rettslig forpliktet til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at man aktivt må kartlegge, forebygge, og redegjøre for hvordan man håndterer både reelle og potensielle risikomomenter forbundet med sin egen virksomhet, leverandørkjeden og sine forretningspartnere. Loven er i hovedsak rettet mot at det skal gjennomføre? aktsomhetsvurderinger som tar for seg risikoen for menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold forbundet med bedriftsprosesser. I tillegg er det også sentralt i loven at bedrifter skal offentlig redegjøre for aktsomhetsvurderingene, og at enhver kan forespørre informasjon fra bedriften om hvordan de håndterer risikomomentene. Bedrifter som ikke overholder den nye lovgivningen risikerer både økonomiske sanksjoner og tap av omdømme. Aktsomhetsvurderinger deles opp i 6 hovedsteg ifølge den nye loven, som er hentet fra OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper: 

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og styringssystemer. 
  2. Kartlegge og vurdere de faktiske og potensielle negative konsekvensene ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere. 
  3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter punkt 2. 
  4. Spor gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3
  5. Kommunisere med berørt interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er blitt håndtert. 
  6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

Flere bedrifter i dag operer allerede med compliance-programmer for å bekjempe korrupsjon og lignende, og aktsomhetsvurderingene som belyser menneskerettighetsbrudd og arbeidsforhold vil kunne være et tillegg til slike programmer. Fordi aktsomhetsvurderinger er dynamiske, avhengig av bedriftens omstendigheter, og må tilpasses for å samsvare med en bedrifts situasjon og muligheter, har vi i Orixe forsøkt å sette sammen en praktisk check-list på neste side for å hjelpe både for bedrifter som allerede jobber med compliance og for bedrifter som implementerer dette fra bunnen av. Du kan laste ned check-listen vår som PDF ved å registrere deg under. 

Registrer her, for å få "guide til Åpenhetsloven"

fr_FRFrench