Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

ORIXE
 
Orixe så denne problemstillingen fra 2018 og har jobbet aktivt for å skape en løsning der det er et konkurranse fortinn for bedrifter at deres verdikjede er åpen og kan bevise at underleverandører respekterer anstendige arbeidsforhold.  Vår løsning gjør nemlig det, løsningen vår bidrar til å sikre transaksjoner mellom bedrifter er imøte med alle kravene som er stilt og kan lett bevise det.    

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

Kongen kan gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter på Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene 

 

ORIXE

 

Vår løsning gjør at det er enkelt for store virksomheter med å få “pushet” åpenheten i leverandørkjeden nedover. 

 For å få en åpenhet i hele leverandørkjeden har vi utviklet en enkel løsning med å videreføre løsningen vår lengre ned i leverandørkjeden, for å da skape en helt transparent verdikjede, fra A til Å. Det gjør det da enkelt for bedrifter å kunne bevise at dokumentasjonen med varen eller tjenesten er i samsvar med kravene som er satt.  

a. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-  5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner 
  2. Balansesum: 35 millioner kroner 
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. 
 

b. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. 

 

c. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helsemiljø og sikkerhet  arbeidsplassen,

og som gir en lønn å leve av.

 

d. Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varertjenester eller andreinnsatsfaktorer 

som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt. 


e. Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. 

 

ORIXE

Vår løsning hjelper alle uansett om det er en bedrift med mer enn 50 ansatte eller mindre. Det er en lean og robust løsning som kan enkelt tilpasse alle bedriftenes behov med den nye åpenhetsloven. Der vi kan skreddersy løsningen vår for din bedrifts sitt behov når det kommer å møte åpenhetsloven og mye mer. Våre tre moduler er skapt for å forenkle hverdagen for din bedrift med å beskytte ditt selskap mot uetisk oppførsel og reduser tiden du bruker på kvalitetssikring, logistikk og lagerprosesser

 

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaperMed aktsomhetsvurderinger menes å:


a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt tileller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhetprodukter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c. iverksette egnede tiltak for å stanseforebygge eller begrense negative konsekvenser basert  virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b. 

d. følge med  gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c.

e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d. 

f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.


Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelsevirksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenforog alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Departementet kan gi forskrift om plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger. 


ORIXE


Orixe Audit er en løsning for automatisk revisjon av leverandører, noe som reduserer tid og ressurser brukt på revisjon samtidig som det forbedrer resultater. Audit gir også en effektiv oversikt over alle leverandørene dine og deres overholdelsesstatus, slik at du kan unngå å bruke ikke-godkjente leverandører 

Denne løsningen gjør det enkelt for din bedrift å sikre at dine leverandører handler etter åpenhetsloven. 

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde 

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organiseringdriftsområderetningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenserog resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene. 

§ 1.Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Hvordan Orixe møter loven

Orixe så denne problemstillingen fra 2018 og har jobbet aktivt for å skape en løsning der det er et konkurranse fortinn for bedrifter at deres verdikjede er åpen og kan bevise at underleverandører respekterer anstendige arbeidsforhold.  Vår løsning gjør nemlig det, løsningen vår bidrar til å sikre transaksjoner mellom bedrifter er imøte med alle kravene som er stilt og kan lett bevise det.    

Vi har prøvd å få til at det skal bli et paradigmeskift mot dette også nå har det endelig slått igjennom. 

§ 2.Lovens virkeområde

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

Kongen kan gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter på Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene 

ORIXE

Vår løsning gjør at det er enkelt for store virksomheter med å få “pushet” åpenheten i leverandørkjeden nedover. 

 For å få en åpenhet i hele leverandørkjeden har vi utviklet en enkel løsning med å videreføre løsningen vår lengre ned i leverandørkjeden, for å da skape en helt transparent verdikjede, fra A til Å. Det gjør det da enkelt for bedrifter å kunne bevise at dokumentasjonen med varen eller tjenesten er i samsvar med kravene som er satt.  

de_DEGerman